Menu Content/Inhalt

Kontakt

RD Rue
Ob Dravi 9
2342 Rue


Dom ribike druine:
Uradne ure:
srede od 17h do 19h
tel: 02 66-19-181

Predsednik:
gsm: 041 984-241


?uvajska sluba:
gsm: 040 459-600


e-mail: info@rd-ruse.si

Plan delovnih akcij 2017

RIBIKA DRUINA RUE

Gospodarski odbor

PLAN DELOVNE AKCIJE ZA LETO 2017

Tudi v letu 2017 velja delovna obveza za vse ?laneRibike druine Rue. Vsak za delo sposoben ?lan se mora obvezno udeleiti najmanj ene delovne akcije. Teobveze so opro?eni ?lani, stareji od 65 let, invalidi I. KAT in drugi, ki lahko z zdravnikim potrdilomdokaejo, da se iz zdravstvenih razlogov niso mogli udeleiti nobene od navedenih ali drugih akcij.

?lani RD Rue, ki se iz neupravi?enih razlogov ne bodo udeleili nobene akcije ali drugega za druino koristnega dela,bodo pri pla?ilu pristojbin za leto 2018 pla?ali e dodatno denarno nadomestilo za neopravljene delovne akcije v viini 25 EUR.

Ekoloki dan 08.04. 2016

Udeleenci se zberejo navedenega dne ob 8.uri na mestih

BLAOVNICA

zbor pred stavbo Krajevne skupnosti Limbu, vodja bo SENICA MARJAN(max. 20 udeleencev, ostali napoteni na sede RD.

BISTRICA

zbor pri doma?iji A. JURE v Logu, vodja IZTOK KREBS

RUKI POTOK

zbor pri Kmetijski zadrugi, vodja LAMUT LUDVIK

LOBNICA

zbor pri Gasilskem domu Smolnik, vodja MURI? BRANKO

LOGARJEV POTOK

zbor ppri doma?iji Majster, vodja ALOJZ MARKA?

REPI?EV POTOK

zbor pri KZ SELNICA, vodja BOIDAR KRIVOKAPI?

HABIDOV POTOK

zbor pri KZ SELNICA, vodja CIRINGER DRAGO

RADOLJNA

zbor pri gostilni KORES, vodja VIKART PAVEL

turmov potok

zaradi sanacije potoka delovna akcija odpade. Ribi?i iz tega okolia se naj udeleijo delovne akcije Repi?evega in Logarjevega potoka (zbirali?e KZ Selnica).Vodje, ki bodo imeli vika udeleencev jih napotijo na Dom ribi?ev v Rue, kjer bo prav tako potekala ureditev okolice doma.

Delovna akcija na ekoloki dan traja predvidoma od 8. Do 12. Ure. Po delovni akciji bo za vse udeleence zagotovljena malica in napitek.

Delovno obvezo je mono opraviti tudi z drugimi deli pri vzdrevanju doma, za kar pa se je potrebno dogovoriti z gospodarjem doma.

V Ruah, dne 5.3.2017 Upravni odbor RD RUE